Close

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. „RODO”, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław (dalej jako „Administrator”).

W jaki sposób się z nami kontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt:

Mailowo, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rbo.pl

Pocztą tradycyjną, na adres:

Asclepios S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

GROMADZENIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG I WYKONYWANIEM UMÓW

W przypadku gromadzenia danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy z Administratorem lub podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi:

  1. art. 6 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Niniejsze ma również zastosowanie do danych przekazanych przez Państwa w tym celu za pośrednictwem środków komunikacji udostępnionych przez Administratora, tj. korespondencji e-mail, korespondencji tradycyjnej, kontaktu telefonicznego.

  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w postaci m.in. ustaw o charakterze podatkowym oraz przepisów o rachunkowości.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA ORAZ KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji lub kontaktu telefonicznego, niezwiązanych z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami Administratora, dane osobowe przekazane w ten sposób będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja lub kontakt telefoniczny.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW / KLIENTÓW

W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, osób reprezentujących kontrahentów / klientów). Przetwarzanie takich danych ma za podstawę art. 6 lit. b) RODO, tj. dla celów związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Przetwarzanie takich danych następuje również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w postaci m.in. ustaw o charakterze podatkowym oraz przepisów o rachunkowości.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od podmiotu który Państwo reprezentujecie.

ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Najczęściej będą one przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z nami umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku ewentualnego przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania przez Państwa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem państwa danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba mogą nas Państwo poinformować o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane;

  3. prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Państwa danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziliście Państwo zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (okresu przetwarzania danych) lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

  5. prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, macie Państwo prawo do otrzymania danych w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi;

  6. prawo sprzeciwu – w dowolnym momencie macie Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji „W jaki sposób się z nami kontaktować?”.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji do celów wskazanych powyżej w części „W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?”.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie zawartych z nami umów i naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Przede wszystkim będą to podmioty świadczące dla nas usługi IT, usługi księgowo-kadrowe, usługi prawne, operatorzy pocztowi. Możemy również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Administrator nie będzie podejmować decyzji wobec Twojej osoby w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie będą ulegać profilowaniu.

Aktualizacje niniejszej Polityki

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i może ulegać aktualizacji.